TAXISS s.r.o.

Profil

Služby:

:: Podvojné účtovníctvo

:: Jednoduché účtovníctvo

:: Mzdy a personalistika

:: Poradenstvo

Oznamy

Napíšte nám...

Kontakt
Oznamy:

UPOZORNENIE Dňa 01.07.2013 vstúpil do platnosti nový Zákon o ochrane osobných údajov, č. 122/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“).

Tento zákon zavádza pre PO a FO (v zákone označených ako „každý“ resp. „prevádzkovateľ“) mnoho povinností, ktoré, niektoré musia mať splnené do 31.12.2013 a niektoré do 30.06.2014, v závislosti od množstva , spôsobu a typov informačných systémov, ktoré používajú pri spracovaní osobných údajov. Osobný údaj je zjednodušene povedané napr. meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko, rodné číslo, údaje o zdravotnom poistení, akýkoľvek identifikátor na základe ktorého je možné fyzickú osobu určiť priamo či nepriamo, atď .... je mnoho kategórii.

Pod informačným systémom treba rozumieť, opätovne veľmi zjednodušene, akýkoľvek systém, v ktorom sa spracúvajú osobné údaje či už plne automatizovane, poloautomatizovane alebo ručne napr. počítač, zošit, kamerový systém, ak uvádzate pre dodávateľa stravných lístkov konkrétne mená s uvedením počtu odpracovaných dní svojich zamestnancov, ak si vediete zoznam konateľov (z Obchodného zákonníka táto povinnosť priamo vyplýva), atď ... opätovne je veľmi veľa kategórii.

Prevádzkovateľ má povinnosť vyhotoviť podľa Zákona:

1. Bezpečnostný projekt resp.,

2. Bezpečnostnú smernicu resp.,

3. Základnú dokumentáciu, Evidenčný list informačného systému resp.,

4. Obyčajnú alebo osobitnú registráciu informačného systému na Úrade na ochranu osobných údajov resp.,

5. Ustanoviť zodpovednú osobu, ktorá zloží odbornú skúšku na Úrade na ochranu osobných údajov,

6. A mnoho iných povinností v závislosti od typu, množstva, spôsobu spracovania osobných údajov atď... .

Zjednodušene povedané, povinnosť podľa Zákona má takmer každý prevádzkovateľ – podnikateľ, živnostník, úrad, organizácia, obchod, dopravca, špeditér, mäsiar, krčmár.... , ktorý spracúva osobné údaje.

Pokuty za nesplnenie povinnosti sú rôzne a to napr. od:

a) 300 Eur do 5 000 Eur,

b) 1 000 eur do 80 000 eur,

c) 1 000 eur do 300 000 eur,

d) 150 do 3 000 eur.

v závislosti od závažnosti nesplnenia povinností resp. nedodržania podmienok uvedených v zákone.

© TAXISS s.r.o.
created by:Highway 66